رزرو سند (454): حسابداري شركتها - سعيد مشايخي فرد - اميد ابراهيم زاده