رزرو سند (437): حسابداري مديريت و تصميم گيري در محيط كسب وكار - پروفسور ويل سيل