رزرو سند (311/2): اصول حسابداري بخش اول ( علوم تربيتي )- ج.2 - ويدا مجتهد زاده