رزرو سند (430/117): نظريه هاي حسابداري - ج.117 - دكتر علي ثقفي