رزرو سند (430/113): نظريه هاي حسابداري - ج.113 - دكتر علي ثقفي