رزرو سند (430/111): نظريه هاي حسابداري - ج.111 - دكتر علي ثقفي