رزرو سند (430/107): نظريه هاي حسابداري - ج.107 - دكتر علي ثقفي