رزرو سند (430/106): نظريه هاي حسابداري - ج.106 - دكتر علي ثقفي