رزرو سند (34/2): راهنماي زبان تخصصي حسابداري براساس روش هنالات- ج.2 - عبدالرضا تالانه