رزرو سند (430/102): نظريه هاي حسابداري - ج.102 - دكتر علي ثقفي