رزرو سند (430/101): نظريه هاي حسابداري - ج.101 - دكتر علي ثقفي