رزرو سند (353/5): مباني و روشهاي عمومي حسابداري- ن.1- ج.5 - مصطفي عليمدد و نظام الدين ملك آرايي