رزرو سند (430/96): نظريه هاي حسابداري - ج.96 - دكتر علي ثقفي