رزرو سند (430/94): نظريه هاي حسابداري - ج.94 - دكتر علي ثقفي