رزرو سند (430/91): نظريه هاي حسابداري - ج.91 - دكتر علي ثقفي