رزرو سند (430/90): نظريه هاي حسابداري - ج.90 - دكتر علي ثقفي