رزرو سند (430/84): نظريه هاي حسابداري - ج.84 - دكتر علي ثقفي