رزرو سند (430/78): نظريه هاي حسابداري - ج.78 - دكتر علي ثقفي