رزرو سند (430/77): نظريه هاي حسابداري - ج.77 - دكتر علي ثقفي