رزرو سند (430/65): نظريه هاي حسابداري - ج.65 - دكتر علي ثقفي