رزرو سند (430/62): نظريه هاي حسابداري - ج.62 - دكتر علي ثقفي