رزرو سند (430/58): نظريه هاي حسابداري - ج.58 - دكتر علي ثقفي