رزرو سند (430/114): نظريه هاي حسابداري - ج.114 - دكتر علي ثقفي