رزرو سند (430/48): نظريه هاي حسابداري - ج.48 - دكتر علي ثقفي