رزرو سند (430/47): نظريه هاي حسابداري - ج.47 - دكتر علي ثقفي