رزرو سند (430/45): نظريه هاي حسابداري - ج.45 - دكتر علي ثقفي