رزرو سند (430/41): نظريه هاي حسابداري - ج.41 - دكتر علي ثقفي