رزرو سند (430/40): نظريه هاي حسابداري - ج.40 - دكتر علي ثقفي