رزرو سند (430/34): نظريه هاي حسابداري - ج.34 - دكتر علي ثقفي