رزرو سند (395/5): حسابداري صنعتي برنامه ريزي و كنترل- ج.5 - مركز تحقيقات حسابداري و حسابرسي