رزرو سند (353/4): مباني و روشهاي عمومي حسابداري- ن.1- ج.4 - مصطفي عليمدد و نظام الدين ملك آرايي