رزرو سند (430/26): نظريه هاي حسابداري - ج.26 - دكتر علي ثقفي