رزرو سند (430/24): نظريه هاي حسابداري - ج.24 - دكتر علي ثقفي