رزرو سند (324): اصول حسابداري بخش دوم - ويدا مجتهد زاده - سيد حسين علوي طبري