رزرو سند (430/19): نظريه هاي حسابداري - ج.19 - دكتر علي ثقفي