رزرو سند (430/16): نظريه هاي حسابداري - ج.16 - دكتر علي ثقفي