رزرو سند (430/14): نظريه هاي حسابداري - ج.14 - دكتر علي ثقفي