رزرو سند (430/13): نظريه هاي حسابداري - ج.13 - دكتر علي ثقفي