رزرو سند (430/9): نظريه هاي حسابداري - ج.9 - دكتر علي ثقفي