رزرو سند (426/1): حسابداري پيشرفته جلد اول صورت هاي مالي تلفيقي- ج.1 - شباهنگ