رزرو سند (411/6): حسابداري ميانه 2- ج.6 - عبدالرضا تالانه