رزرو سند (411/1): حسابداري ميانه 2- ج.1 - عبدالرضا تالانه