رزرو سند (44/4): استانداردهاي حسابرسي با ساختار اموزشي- ج.4 - گاي،كارمايكل ولچ