رزرو سند (44/2): استانداردهاي حسابرسي با ساختار اموزشي- ج.2 - گاي،كارمايكل ولچ