رزرو سند (388): حسابداري بهاي تمام شده - فاطمه صراف