رزرو سند (386): حسابداري صنعتي و كاربرد آن در مديريت جلد اول جلد دوم - حسن سجادي نژاد