رزرو سند (711/38): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.38 - انجمن حسابداري ايران