رزرو سند (711/37): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.37 - انجمن حسابداري ايران