رزرو سند (718/65): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 18تابستان 92- ج.65 - انجمن حسابداري ايران