رزرو سند (717/89): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.89 - انجمن حسابداري ايران